Vyhledávání

Peugeot SA uvádí na trh emisi opčních dluhopisů na konverzi a/nebo na výměnu ...

Toto komuniké nepředstavuje nabídku cenných papírů v USA nebo v jakékoli jiné zemi. Dluhopisy a popřípadě akcie společnosti Peugeot SA, které budou vydány na konverzi Dluhopisů a/nebo které budou předány při výměně Dluhopisů, nemohou být ani nabízeny ani postoupeny ve Spojených státech amerických bez toho, aby byly zaregistrovány nebo aby byly osvobozeny od registrace dle U.S. Securities Act z roku 1933, v posledním znění. Peugeot SA nemá v úmyslu zaregistrovat celou nabídku nebo její část ve Spojených státech a ani nehodlá přistoupit k veřejné nabídce cenných papírů v USA.


23. června 2009

Peugeot SA uvádí na trh emisi opčních dluhopisů na konverzi a/nebo na výměnu za nové nebo existující akcie (OCEANE) v přibližné výši 500 miliónů Euro, která může dosáhnout přibližné maximální výše 575 miliónů Euro se splatností 1. ledna 2016

Peugeot SA (Společnost) oznamuje, že uvádí na trh emisi OCEANE se splatností 1. ledna 2016 (Dluhopisy) v přibližné výši 500 miliónů Euro, která může dosáhnout přibližné maximální výše 575 miliónů Euro, v případě uplatnění celé opce na přerozdělení sjednané u „Rejstříku“ a „Držitelů Knihy Společníků“ nejpozději dne 29. června 2009.
Prostředky vzešlé z této emise umožní uspokojit všeobecné potřeby financování skupiny a zejména dovolí financovat její budoucí nebo existující projekty týkající se dalšího rozvoje v oblasti automobilové činnosti.

V tomto náročném kontextu hodlá skupina i nadále pokračovat ve svých investicích a výdajích, se zřetelem na vývoj strategických produktů (Peugeot 5008 v druhé polovině roku 2009, benzínový motor 1.0 o třech válcích v závodě v Trémery) a inovačních řešeních týkajících se technologie (účinnost motorů, hybridizace a elektrický motor), jakož i v geografické expanzi (zvláště výstavba závodů Kaluga v Ruska a Wuhan v Číně). Tyto prostředky rovněž umožní posílit finanční strukturu skupiny tím, že prodlouží splatnost jejího dluhu, přičemž se upřesňuje, že neexistuje významná úhrada ve splatnosti před rokem 2011, odpovídající dluhopisové půjčce z roku 2001 v přibližné výši 1,6 miliard Euro.
Četné vládní plány na podporu prodeje nových vozidel od posledního finančního komuniké z 22. dubna 2009 přinesly efekt ve většině zemí Evropy, především v Německu, a příznivě ovlivnily objemy prodejů na těchto trzích. I když evropský trh neustále klesá ve srovnání s rokem 2008, odhad poklesu skupiny je nyní řádově o 12 % (v počtu vozidel) oproti původně předpokládaným 20 %. V tomto kontextu se mezitím mix tržního segmentu význačně přesunul směrem k vozidlům segmentu B, na kterém jsou realizované všeobecně nižší marže. Trh je současně velice ovlivněn akčními nabídkami.
Některé nejistoty však přetrvávají:
• pokračování vládních opatření v roce 2010, která, jestliže by nebyla obnovena, by vedla k přehodnocení plánů výroby ve čtvrtém čtvrtletí;
• výše obchodních prostředků, které budou zavedeny za účelem udržení tržních podílů obou značek;
• nezbytné poskytnutí podpory dodavatelům skupiny;
• vnější parametry způsobující výkyvy směnných kursů a cen surovin.
S ohledem na současnou situaci na trzích a na nejistoty (jak jsou popsány v aktualizovaném znění referenčního dokumentu Společnosti ze dne 22. června 2009), scénáře použité na finanční prognózy a na obezřetné řízení financování vedou k odhadu provozního výsledku skupiny za rok 2009 v negativním rozpětí mezi –1 000 M€ a –2 000 M€.
Společnost Peugeot S.A. získala v březnu 2009 dlouhodobou státní půjčku v celkové výši 3 miliardy Euro.
Společnost Peugeot Citroën Automobiles S.A. uzavřela v dubnu 2009 s Evropskou investiční bankou (EIB) půjčku ve výši 400 miliónů Euro, na období 4 let, splatnou v této lhůtě.
Skupina usuzuje, že nenastane riziko likvidity během příštích dvanácti měsíců. Pokud by nastalo, tyto potřeby by byly pokryty státní půjčkou a půjčkou od EIB.
Nicméně v rámci své politiky proaktivního refinancování a obezřetného řízení svých likvidit a se zřetelem na zlepšení podmínek kapitálových trhů, uvažuje skupina rovněž o emisi nové dluhopisové půjčky za tržních podmínek.
Jednotková nominální hodnota dluhopisů oživí emisní ážio v rozmezí 33% a 38% ve vztahu k referenčnímu kursu akcie Peugeot SA na trhu Euronext Paris .
Dluhopisy ponesou úrok v roční nominální sazbě mezi (TR +0,50%) a (TR+1,25%), splatný pololetně ve lhůtě k 1. lednu a k 1. červenci každého roku (nebo k následujícímu pracovnímu dni, jestliže toto datum není pracovním dnem) a budou splaceny al pari dne 1. ledna 2016. Dluhopisy budou moci být za určitých podmínek splaceny předčasně dle rozhodnutí společnosti Peugeot SA.
Určení definitivních modalit emise je stanoveno na 26. června 2009.
Dluhopisy budou opravňovat k přidělení nových a/nebo existujících akcií Peugeot SA, a to v poměru jedna akcie za jeden Dluhopis, s výhradou možných pozdějších úprav ochrany práv majitelů.
Akcionáři společnosti Peugeot SA ke dni 22. června 2009 mají výhodu přednostní lhůty tří burzovních dnů k tomu, aby učinili pokyn k úpisu, tedy od 23. června 2009 do 25. června 2009 včetně (s výhradou aplikovatelných investičních omezení). Tento pokyn bude moci být proveden na maximální částku v Euro odpovídající jejich příslušnému podílu v kapitálu Peugeotu SA, který je aplikován ve výši emise, tedy přibližně ve výši 500 miliónů Euro.
Společnost Société Foncière Financière et de Participation, která drží k dnešnímu dni 51 792 738 akcií Společnosti zastupujících 22,13% kapitálu a 32,79% hlasovacích práv Společnosti, se zavazuje, že podá v rámci přednostní lhůty pokyn k úpisu částky v rozmezí 50 a 57,5 milióny Euro v emisi Dluhopisů.
Dluhopisy se stanou ve Francii předmětem nabídky veřejnosti ve dnech od 23. června 2009 do 25. června 2009, 17 hodin (středoevropského času) včetně, jakož i soukromé investice dne 23. června 2009, a to ve Francii i mimo Francii, s výjimkou Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Japonska.
Datum emise a vypořádání-dodání Dluhopisů je stanoveno na 1. července 2009.
Akcie Peugeotu SA, která je přijatá k obchodování na trhu Euronext Paris (sekce A), je součástí indexu CAC 40 a splňuje podmínky Oddělení pro Odloženou Úhradu (SRD).

Kód ISIN : FR 0000121501

Internetová stránka: www.psa-peugeot-citroen.com

Tato emise je řízená bankovním syndikátem. Společnost Société Générale Corporate & Investment Banking intervenuje jako Globální Koordinátor, Vedoucí Rejstříku – Držitel Knihy Společníka, a CALYON, Citi a HSBC jako Vedoucí Rejstříku - Držitelé Knihy Společníků.

Kontakt pro investory:
James Palmer
Ředitel pro finanční komunikace
75, avenue de la Grande Armée
75016 Paris
Tel : +33 (1) 40 66 54 59
Fax : + 33 (1) 40 66 51 99
E-mail : james.palmer@mpsa.com

Kontakt pro tisk: 01 40 66 53 81


Poskytnutí prospektu
AMF udělilo dne 22. června 2009 Prospektu povolení č. 09-197, který je složen z referenčního dokumentu Peugeotu SA podaného u AMF dne 24. dubna 2009 pod číslem D. 09-0309, z aktualizovaného znění referenčního dokumentu podaného u AMF dne 22. června 2009 pod číslem D. 09-0309-A01, z ohodnocení operace a z resumé prospektu (zahrnutého v ohodnocení operace). Výtisky prospektu jsou bezplatně k dispozici v Peugeotu SA, 75, avenue de la Grande Armée, 75116 Paříž, a je možné do nich nahlédnout na internetových stránkách Peugeot SA (www.psa-peugeot-citroen.com) a AMF (www.amf-Francii.org). Investoři jsou upozorněni na rizikové faktory, které jsou uvedeny v kapitole 4 referenčního dokumentu a v kapitole 2 ohodnocení operace.

Indikativní kalendář týkající se emise Dluhopisů

22. června 2009 Povolení AMF pro Prospekt
23. června 2009 Tiskové komuniké Společnosti oznamující uvedení na trh a indikativní modality emise Dluhopisů
Otevření knihy pokynů soukromého investování
Zahájení období přednostního úpisu akcionářů
Zahájení nabídky vůči veřejnosti
Uzavření knihy pokynů soukromého investování
25. června 2009 Ukončení přednostního úpisu akcionářů
Ukončení nabídky veřejnosti
26. června 2009 Stanovení definitivních modalit emise
Tiskové komuniké Společnosti oznamující definitivní modality emise
29. června 2009 Konečné datum pro uplatnění opce na pod-upsání
Popřípadě tiskové komuniké Společnosti oznamující definitivní výši emise po uplatnění opce na pod-upsání
Rozšíření zprávy o přijetí Dluhopisů prostřednictvím Euronext Paris.
1. července 2009 Vypořádání-dodání Dluhopisů
Přijetí Dluhopisů k obchodováním na Euronext Paris


Hlavní modality Dluhopisů

Charakteristické rysy nabídky
Důvod a užití produktu emise Prostředky vydané v této emisi umožní uspokojit všeobecné potřeby financování Skupiny a zejména dovolí financovat její budoucí nebo existující projekty pro rozvoj v oblasti automobilové činnosti. V tomto náročném kontextu hodlá Skupina i nadále pokračovat ve svých investicích a výlohách se zřetelem na vývoj strategických produktů (Peugeot 5008 v druhé polovině roku 2009, benzínový motor 1.0 a 3 válcích v závodě v Trémery) a inovačních řešeních týkajících se technologie (výkony motorů, hybridizace a elektrický motor), jakož i v geografickém rozšiřování (zvláště výstavba závodů Kaluga v Ruska a Wuhan v Číně). Rovněž umožní posílit finanční strukturu tím, že prodlouží splatnost jejího dluhu s upřesněním, že neexistuje splatnost významné úhrady před rokem 2011, která odpovídá dluhopisové půjčce z roku 2001 v přibližné výši 1,6 miliardy Euro.

Výše emise a hrubý produkt V přibližné výši 500 miliónů Euro, která může dosáhnout přibližné maximální výše 575 miliónů Euro v případě uplatnění celé opce na pod–upsání ve výši 15 % z počáteční výše.
Čistý produkt V přibližné výši 491,6 miliónů Euro, která může dosáhnout přibližné maximální výše 565,4 miliónů Euro v případě uplatnění celé opce na pod-upsání.
Počet Dluhopisů Pro informaci, na základě kursu 20,04 Euro (průměr kursů akcie Společnosti vyrovnaný objemy konstatovanými na Euronext Paris od zahájení burzovního obchodování dne 22. června 2009 až do 12 hodin (pařížského času), tato půjčka bude zastoupená počtem opčních dluhopisů na konverzi a/nebo na výměnu za základní nové nebo existující akcie (« Dluhopisy ») mezi 18 076 645 a 18 754 689 , která může dosáhnout výše v rozmezí 20 788 141 a 21 567 892 Dluhopisů (v případě uplatnění celé opce na pod-upsání).
Jednotková nominální hodnota Dluhopisů Nominální hodnota Dluhopisů oživí emisní ážio v rozmezí 33% a 38% ve vztahu k průměru vyrovnanému objemy kursů akcie Společnosti konstatovanými na Euronext Paris od zahájení burzovního obchodování dne 26. června 2009 až do 12 hodin (pařížského času).
Přednostní právo k úpisu Ne.
Přednostní lhůta 3 burzovní dny, od 23. června 2009 do 25. června 2009 včetně, pro akcionáře Společnosti, jejichž akcie jsou účetně zaregistrované na jejich účtu cenných papírů po skončení účetního dne 22. června 2009. Každý akcionář bude moci dát pokyn k úpisu v Euro, který je založen na částce odpovídající (i) 500 miliónům násobené (ii) počtem akcií Společnosti, které drží, a dělené (iii) 234 048 798 (počtem akcií, ze kterých se skládá kapitál Společnosti).
Soukromé investování Ve Francii a mimo Francii dne 23. června 2009, avšak s výjimkou především Spojených států amerických, Kanady, Japonska a Austrálie.
Nabídka vůči veřejnosti Ve Francii ve dnech od 23. června do 25. června 2009 včetně (« Nabídka vůči veřejnosti »).
Záměr hlavních akcionářů Foncière Financière et de Participation, která k tomuto dni drží 51 792 738 akcií Společnosti zastupujících 22,13% kapitálu a 32,79% hlasovacích práv Společnosti, se zavazuje, že podá v rámci přednostní lhůty pokyn k úpisu v rozmezí 50 a 57,5 milióny Euro v emisi Dluhopisů. Jinak není Společnosti znám záměr ostatních akcionářů a/nebo mandatářů společnosti účastnit se této emisi.
Výše Dluhopisů přidělených společnosti Foncière Financière et de Participation bude Společností sdělena v okamžiku určení definitivních podmínek, které je stanoveno na 26. června 2009.
Cena emise Pari je splatné v jedné splátce k datu úhrady Dluhopisů.
Datum emise, splatnosti a úhrady Stanovené na 1. července 2009 (« Datum emise »).
Roční hrubá výnosová sazba výnosnosti v poměru ke splatnosti Nemůže být kalkulována, jelikož není známá roční nominální úroková sazba (současné hodnoty částek k uhrazení nemohou být určeny) a jelikož jsou úroky placeny každé pololetí. Bude podobná a mírně vyšší k roční nominální sazbě (v případě absence konverze a/nebo výměny na akcie a v případě absence předčasného odpisu).
Rating emise Půjčka nebyla předmětem žádosti o rating.
Rating Společnosti Pro informativní účely, dne 30. října 2008 Moody’s Investor Services nechal sledovat dlouhodobé hodnocení A3 Banque PSA Finance a potvrdil krátkodobé hodnocení P-2. Dne 19. února 2009 snížil Moody’s Investor Services dlouhodobá a krátkodobá hodnocení Peugeotu S.A. na Baa3/P-3 a změnil perspektivu ze stabilní na negativní. Dne 6. března 2009 snížil Standard & Poor’s dlouhodobé hodnocení banky Banque PSA Finance na BBB a potvrdil krátkodobé hodnocení A-2. Perspektiva je negativní. Toto rozhodnutí navazuje na snížení ze dne 5. března 2009 dlouhodobých a krátkodobých hodnocení Peugeotu S.A. na BBB-/A-3 s negativní perspektivou.
Kotování Dluhopisů Je předpokládáno na 1.července 2009 pod kódem ISIN FR0010773226 na Euronext Paris.
Globální koordinátor Společnost Générale Corporate & Investment Banking
Vedoucí Rejstříku a Držitelé Knihy Společníků CALYON, Citigroup Global Markets Limited, HSBC France a Société Générale Corporate & Investment Banking.
Spolu-držitelé Knihy BNP Paribas a Lazard-NATIXIS.
Garance za umístění Tato emise bude předmětem garance za umístění bankovním syndikátem řízeným společností Société Générale za podmínek stanovených smlouvou o ručení, která bude se Společností uzavřena dne 26. června 2009.
Stabilizace Možná.
Závazek ke zdržení se a k držení Závazek vyprší po 90 kalendářních dnech po datu vypořádání-dodání nabídky pro Společnost a pro Skupinu Peugeotu, s výhradou určitých výjimek.

Charakteristické rysy Dluhopisů
Pořadí Dluhopisů a jejich úroky Dluhopisy a jejich úroky zakládají závazky, které jsou chirografické (na základě úpisu), přímé, obecné nepodmíněné, nepodřízené a nedoprovázené zárukami Společnosti.
Udržení Dluhopisů v jejich pořadí Výlučně v případě záruk schválených ve prospěch majitelů ostatních dluhopisů vydaných Společností.
Nominální sazba – Úrok
Dluhopisy ponesou úrok v roční nominální sazbě mezi (TR + 0,50 %) a (TR + 1,25 %), splatný pololetně ve lhůtě k 1. lednu a k 1. červenci každého roku (nebo k následujícímu pracovnímu dni, jestliže toto datum není pracovním dnem) (každý rok « Datum Platby Úroků »).
« TR » bude swapovou sazbou 6,5 let, vypočítanou dne 25. června 2009 v 17h40 (pařížského času)
(viz paragraf 4.8 ohodnocení operace).
Trvání půjčky 6 let a 184 dnů.
Normální Amortizace Dluhopisů Celkem al pari dne 1. ledna 2016 (nebo následující pracovní den, jestliže toto datum není pracovním dnem).
Předčasné Amortizace Dluhopisů
Předčasná Amortizace Dluhopisů dle přání Společnosti Možné dle přání Společnosti:
• kdykoli pro všechny nebo pro část Dluhopisů odkupy na burze nebo mimo burzu nebo nabídkami k odkupu nebo k výměně.
• kdykoli pro všechny Dluhopisy s počátkem od 1. ledna 2013 až do splatnosti Dluhopisů v ceně rovnající se al pari navýšené o splatné úroky, jestliže aritmetický průměr, který je počítaný na 10 po sobě následujících burzovních dnech ve 20, které předchází vydání zprávy o předčasné úhradě, o produktech prvních kotovaných kursů akcie Společnosti a Poměru Přidělení Akcií, v platnosti ke každému příslušnému datu, přesahuje 130 % nominální hodnoty Dluhopisů.
• kdykoli pro všechny Dluhopisy al pari navýšené o splatné úroky, jestliže počet Dluhopisů v oběhu je nižší než 10 % z počtu vydaných Dluhopisů.
Předčasná splatnost Dluhopisů Zástupce sboru majitelů Dluhopisů bude moci, na rozhodnutí valné hromady majitelů Dluhopisů, učinit splatnými všechny Dluhopisy al pari navýšené o splatné úroky od posledního Data Platby Úroků (nebo popřípadě od Data emise), v případě, že by nastaly určité události.
Předčasná úhrada na přání majitelů v případě změny kontroly V případě změny kontroly Společnosti bude moci každý majitel Dluhopisů požádat o zaplacení v hotovosti všech nebo části svých Dluhopisů al pari navýšené o splatné úroky od posledního Data Platby Úroků (nebo popřípadě od Data emise)
Konverze/výměna Dluhopisů za akcie Majitelé Dluhopisů budou moci, kdykoli, od 1. července 2009 a až do sedmého pracovního dne včetně, který předchází datu normální nebo předčasné úhrady, požádat o přidělení akcií Společnosti na základě jedné (1) akcie za jeden (1) Dluhopis, s výhradou úprav ( «Poměr Přidělení Akcií »).
Společnost bude moci dle svého předat nové akcie k vydání nebo existující akcie nebo kombinaci obou dvou.
Užívací práva k akciím vydaným nebo daným při konverzi nebo výměně Dluhopisů Práva připojená k novým akciím vzešlých z konverze: požitek s počátkem od prvního dne roku společnosti, ve kterém se nachází datum k uplatnění práva na přidělení akcií.
Práva připojená k existujícím akciím vzešlým z výměny: běžný požitek.
Použitelné právo Francouzské právo.
UPOZORNĚNÍ


Jakékoli komuniké nebo jakákoli informace vztahující se k emisi opčních dluhopisů na konverzi a/nebo na výměnu za nové nebo existující akcie («Dluhopisy ») ze strany společnosti Peugeot SA nemůže být veřejně rozšiřováno v zemi, ve které je požadována povinnost registrace nebo schválení. Jakékoli opatření nebylo a ani nebude provedeno mimo Francii v žádné zemi, ve které by takováto opatření byla požadována. Emise nebo úpis Dluhopisů mohou být v určitých zemích předmětem specifických zákonných nebo reglementárních omezení, Peugeot SA nepřebírá jakoukoli odpovědnost z titulu porušení těchto omezení ze strany jakékoli osoby.

Toto komuniké představuje sdělení propagačního charakteru a není prospektem ve smyslu Směrnice 2003/71/CE Evropského parlamentu a rady ze dne 4. listopadu 2003 (jak je transponována v každém ze členských států Evropského hospodářského prostoru («Směrnice o Prospektu»).

Toto komuniké nepředstavuje a nemůže být považováno za zřizovatele nabídky veřejnosti, nabídky k úpisu nebo za určené k vyvolání zájmu veřejnosti o operaci pomocí nabídky veřejnosti.

Nabídka a prodej Dluhopisů budou provedeny v rámci soukromé investice ve Francii a mimo Francii a výlučně ve Francii v rámci nabídky veřejnosti.

V případě, že se jedná o jiné Členské státy Evropského hospodářského prostoru než Francii («Členské státy »), které transponovaly Směrnici o Prospektu, nebyla a nebude uskutečněna žádná akce za účelem umožnění veřejnosti nabídky Dluhopisů vyžadující zveřejnění prospektu v jakémkoli z Členských států. V důsledku tohoto mohou být Dluhopisy jedině nabídnuty v Členských státech:

(a) právnických osobám autorizovaným nebo schváleným k operacím na finančních trzích nebo, neexistují-li, právnickým osobám, jejichž předmět společnosti výlučně spočívá v investicích do cenných papírů;

(b) právnických osobám, které splňují alespoň dvě ze tří následujících kritérií : (1) průměrný počet pracovníků byl v posledním roce alespoň 250 zaměstnanců, (2) celková bilance je vyšší než 43 miliónů Euro a (3) čistý roční obrat je vyšší než 50 miliónů Euro, což je uvedeno v posledních společenských nebo ročních konsolidovaných účtech Společnosti;

(c) v ostatních případech, které nevyžadují zveřejnění prospektu ze strany Společnosti dle článku 3(2) Směrnice o Prospektu.

Pro potřeby tohoto paragrafu pojem « veřejná nabídka Dluhopisů » byl do každého z Členských států Evropského hospodářského prostoru transponován Směrnicí o Prospektu s definováním jako jakékoli sdělení adresované osobám, a to v jakékoli formě a jakýmkoli prostředkem, které představuje dostatečnou informaci o podmínkách nabídky a o Dluhopisech, které jsou předmětem nabídky z důvodu, aby bylo investorovi umožněno rozhodnout se o nákupu nebo o úpisu těchto Dluhopisů, popřípadě podle toho, jak byl tento pojem změněn v příslušném Členském státu v rámci transponování Směrnice o Prospektu.

V případě Spojeného království je toto komuniké jedině adresováno a určeno (i) pro osoby nacházející se mimo Spojené království, (ii) profesionálům ve věci investice ve smyslu článku 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) osobám uvedeným článkem 49(2) (a) až (d) (« Společnostem s vlastními zvýšenými sazbami, nezapsaným sdružením, atd.) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 nebo (iv) jiné osobě, které toto komuniké bude moci být adresováno dle zákona (osoby uvedené v paragrafech (i), (ii), (iii) a (iv) jsou společně označeny jako «Způsobilé osoby»). Dluhopisy a nové nebo existující akcie budou předány při konverzi nebo při výměně Dluhopisů (« Cenné papíry») a jsou jedině určeny Způsobilým osobám, jakékoli pozvání, nabídka nebo jakákoli smlouva vztahující se k úpisu, nákupu nebo nabytí Dluhopisů mohou být adresovány nebo uzavřeny pouze se Způsobilými osobami. Jiná osoba než Způsobilá osoba se musí zdržet, aby užila nebo aby se založila na tomto komuniké a na informacích, které obsahuje.

Toto komuniké nepředstavuje prospekt schválený Financial Services Authority nebo jakoukoli jinou autoritou pro regulaci Spojeného království Sektoru 85 Financial Services and Markets Act 2000.

V případě Spojených států amerických toto tiskové komuniké nepředstavuje nabídku finančních nástrojů ve Spojených státech amerických. Dluhopisy a popřípadě i akcie Společnosti, které budou vydány na konverzi Dluhopisů a/nebo, které budou předány při splatnosti Dluhopisů a nebyly a nebudou zaregistrovány ve smyslu U.S. Securities Act de 1933a, budou moci být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických pouze ve smyslu osvobození od registrace dle U.S. Securities Act. Společnost Peugeot SA nemá v úmyslu zaregistrovat celkovou nebo částečnou nabídku ve Spojených státech a ani nemá v úmyslu učinit ve Spojených státech nabídku veřejnosti.


Společnost Société Générale, jednající jako stabilizační činitel (nebo jakýkoli ústav jednající na její účet), bude moci, aniž by to bylo její povinností a s možností ukončení v jakémkoli okamžiku, od zveřejnění definitivních modalit Dluhopisů, tedy od 26. června 2009, zasáhnout za účelem stabilizace trhu Dluhopisů a/nebo eventuelně akcií Společnosti, a to při dodržení příslušných zákonů a nařízení, zejména Nařízení (CE) č. 2273/2003 Komise ze dne 22. prosince 2003. Tyto zásahy, budou-li uskutečněny, budou moci být kdykoli přerušeny, nejpozději však 29. června 2009. Předmětem těchto zásahů je stabilizování cen Dluhopisů a/nebo akcií Společnosti. Zásahy realizované z titulu těchto činností mohou rovněž působit na tržní cenu akcií Společnosti a/nebo Dluhopisů a budou moci vést ke stanovení tržní ceny, která bude vyšší než cena, která by jinak převládla.
V některých zemích může šíření tohoto komuniké zakládat porušení platných zákonných ustanovení. Informace obsažené v tomto komuniké nepředstavují nabídku cenných papírů ve Spojených státech, v Kanadě, v Austrálii nebo v Japonsku.

Toto komuniké nesmí být přímo nebo nepřímo zveřejňováno, přenášeno nebo distribuováno na území Spojených států amerických, Kanady, Austrálie nebo Japonska.
PR

 

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu