Vyhledávání

Válka v českém motocyklovém sportu ?? Stanovisko Českého svazu mot. sportu a K. Abrahama.

Válka v českém motocyklovém sportu  ?? Stanovisko Českého svazu mot. sportu a K. Abrahama.

Ceský svaz motocyklového sportu - stanovisko

související články:

 
Stanovisko AČR

Váženi promotéři, pořadatele, jezdci, činovnici, členové  doprovodů, rodinni přislusnici jezdců i přiznivci motocyklového sportu..

V poslednich dnech a hodindch jste se .jiste setkali s iadou matoucich, ne(plnich, napadajicicha mo2n6 icilene zkreslenlichin formacio vzniku nov6 sportovnia utoity v Ceskdr epublice- Ceskehos vazu motocyklovahos portu.

Cilem tohoto nově zalozeného subjektu je zásadnim způsobem zkvalitnit servis všem složkám motocyklového sportu, zjednodušit jejich nelehkou práci a společným úsilim kvalitativně pozdvihnout jeho prestiž, obraz a vahu nejen v rodině ostatnich sportů, ale v celé společnosti. Rozhodnuti zaZedat FIM o pfevzeti motocyklov6 autority vyplli'va i z praxe svetovich
motocyklovichfe deraci,k dy nebive obvykle,a by obd - automobilovoui motocyklovouzastitovalaje dna organizacev, nasem pfipaddA utoklubC R, kdy li2 z nezvu samotn6ho
vyplyvai nklinacek automobilovlimak tivitem.

Dovolten 6m, abychomv 6m, kteii pledstavujeteza stupces porlovnich jsou s motocyklovims portemv kazdodennimk ontaktu,s ezndmilis Pfedstupujemep fed vds podpofenim anddtema dirv6rouf stfedniho Cesk6r epubliky- MinisterstvemSk olstvim, ledezea telovychovy. aktivit CR, a ty, kteii nasimci ilia zamery.

org6nus tetnsi prdvy
Myilenka vzniku CSIVISb yla hnana nespokojenostsi iizenim motocyklovehos portu a motocyklovtcha ktivitv Cesk6 republicep od taktovkous tdvajicis portovnia utority.P ouze slova nestadila k napraveni, proto jsme piistoupili kdin0m. Piistoupili jsme s plnou zodpovednosati vdznostki zalozenoi rganizacek, terej e moznan ovi a jeji hjstories e poditii na tydny,a le za ni: stoji fadaz vds - lidi s mnohaletymzik usenostmzi poiaddniv rcholnych svdtovichp odnikfla, le i ndrodnichp odnik0a z6vodi pro mladez.

S novouk oncepcia vizi jsme pfedstoupilpi ied pana ministraM SMT eR JosefaD obese, kteri pln€v r6mcis vlich kompetencui dinilr ozhodnutoi drieni sportovnia utorityv oblasti motocyklov6hsop ortuv Cesk6r epubliceP. okudn 6kdot ento postupd i rozhodnutni apad6, pakm irzemep ouzes tru6n6p odotknoutZ, e stejnouf ormup ouzil,p ieuzals portovnai utorituv motocyklov6msp ortua vybavend opisemt ehdejiihom inistraS kolstvEi duardaZ emanas e stal dlenemF ll,IA utoklube R. TenA utoklubC R,k teri nynitentop ostupk ritizujea napadd.
Nagi snahou vsak neni ztracet eas vidtem minulich negativ a piekezek, ktere mnozi z nes museliv uplynul6md esetiletip iekonevatp fi startu svlich motocyklovichk ari6r,v ichov6
mladich nadeji,p ii poiedaniv sech stupfi0s portovnichp odnikfr.C hcemen apiit veakerou energiia silu k vytvoienid 0stojn6hom ista pro vsechnys lozkym otocyklovehsop ortua jako
celku mu spolednimi silami vydob9t postaveni, kter6 si diky spoledne pr6ci, 0sili a visledk0mv t6to spolednosztia slouzi.c hcemet oto prostiediu dinita traktivnimz,a jimavim,
ale ieitelnim a d0stojnymp ro sponzorya promot6ryk, tefi n6m pomohouk valitui obraz tohoto sportu dele zkvalitiovat.V Jirazn6s e chcemez amdfit pFedevsimn a vsestrannou
piipravun astupujicicmh otocyklovichg eneracvi e viech odvetvich.

Autoklub se jistd pochlubi stovkami ba tisici uspofadanich akci, ale to lze jen s velkou ddvkou nadhledu vnimat jako relevantninformace. Tyto podniky jistd byly uspoiadany,
mnohdyv iborn6 pfi pln6mn asazenci elich tim0 poiadatel0p, fi osobnicho b€techv 6s, keii jste pohodlis vychd omov0a obivacichp okojiiv ymCnilzi a nekonednoup recip fi organizaci,
ipravecht rati,s hanenis ponzor0a iady dalSichd innostiA. le vime vSichnai 6astoj sme se o tom bavilin ejenv zakulisip addockua v depech,n a mnohlichje dnanicha pii poiadatelskych
schizkach - pomoc, kterouj sme odekavalzi centra,n ebylav e sv6 vdtiind pomoci,a le mnohdys pi6ek omplikacni a naii v t6to dob6j i2 tak nelehk6c est6.

Hlavnio bjems portovnicha ktivitn ov6f ederace( CSlVlSp, ro zahranidCi AI\ilSj)e piipravena bude prezentovanv e chvili, kdy bude CSMS pfijat za dlenaF lM. Doposudn ebylom ozne
oficialnsi portovnai ni organizadnai ktivityv yvijetv zhledemk tomu,Z e byl drZitelems portovni autorityA utoklubC R.

Rada z vas - poiadatel0i dinovniki.r- md pochopitelnouo bavuz e ztrdt sv6ho postaveni ziskan6hom nohaletoup racia neni v t6to chvilip fipravenaji t do rizikav sltuaci,k dy zatim
neni schvelenod lenstviC SMSv Fl[.l. Mnoziz vds necht6jiv efejnev ystoupitv e strachua obavechz odebrdnid otaci poskytovantichst 6tem na odrzbu a rozvoj sv6ho majetkua
distribuovanycphi es soudasnous portovnia utoritu,m nozi ive strachu o majeteks vych klub0,k teryv iak nem0:e byt toutos ituacin ijakd otden.I proto,v zhledemk vi3e uvedenym
skutednostemz,v oliliv uplynulichs ez6nachm noziz vesj ako formuv yjddienin esouhlasuse stevajicis ituacip oiadini podniki mimok alend6iA CR, mimo ofici6lnis trukturuS. tejn6t ak
iada jezdcov oli diky vise uveden6mub ezlicendnsip ortovn[6 innostm imoo ficidlnip odniky. Virazemt ohoj e skutednost2, e existujev Cesk6r epublicep omdrn€5 irok6s pektrumz dvod0
a soutSzmi imoA CR, dim: se nejent iisti sily,a le oslabujes e i spoledenskpdr estiza pozice motocyklovehsop ortuj ako celku.

I protob ychomc htgliu jistitv iechny ty z vis, kteii se chtejid o obrodnehop rocesuz apojita podilet se na dal6im rozvoji vsech motocyklovich odvetvi a disciplin, :e garantujeme
naprostou kontinuitu iinnosti jak dinovnik0m, tak pofadatel0m ai jezdc0m. Pii tvorbe kalendefe i pfiprav6 a delegacich dinovnik[r nebudeme rozlisovat podle "stranick6"
piislugnostiC. hcemea budemez ohlediovatp ouzek valitup r6cea chut'posouvast pole6nd motocyklovsi portv li'sn a Zebfidkus poledenskper estizea, to - znovuo pakujeme- v celem
jeho Sirokems pektrud isciplin.

Pokud se tedy chcete do tohoto obrodneho procesu zapojit a podilet se na zkvalitiovdni motocyklov6hsop ortui jeho spoledensk6hob razu,j sme pfjpravenvi 6m na t6to spoledn6
cestdv ytvoiitc o nejlepsvi ichozi podminkya zajistitv em od nadchdzejicsie z6nym axim6lni moznoum iruk valitnihos ervisu.

 

S pozdravem
Ceský svaz motocyklového sportu 

Karel Abraham sen.
prezident ČSMS

 

Fotogalerie

Karel Abraham a jeho nevydařená GP Brna 2011

foto týmu

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu