Vyhledávání

Infoservis pro motoristy : Přehled pravomocí Policie ČR a dalších orgánů

 
Pravomoci Policie ČR
a dalších osob činných v silničním provozu
(stav k 1. lednu 2012)
 
 
 
 
PRAVOMOCI POLICIE ČR
 
Ø      Zastavovat vozidla (bez omezení)
Ø      Řídit provoz, zakázat na určitou nutnou dobu další jízdu, přikázat směr jízdy (vyžaduje-li to bezpečnost a plynulost provozu)
Ø      Vyzvat řidiče k předložení dokladů:
§        řidičského průkazu
§        osvědčení o registraci vozidla
§        dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. zelené karty)
§        osvědčení profesní způsobilosti řidiče (určené kategorie řidičů)
§        dokladu o zdravotní způsobilosti (vazba na povinné lékařské prohlídky ve věku 60, 65, 68, 70, 72, … let)
§        lékařské potvrzení, že řidič nebo přepravovaná osoba nemohou použít bezpečnostní pás
Ø      Vyzvat řidiče k podrobení se dechové zkoušce (odběru krve) ke zjištění ovlivnění alkoholem, popř. k vyšetření na jinou návykovou látku
Ø      Vyzvat učitele autoškol k podrobení se dechové zkoušce (odběru krve) na alkohol, vyšetření na jinou návykovou látku
Ø      Vyzvat těžce zdravotně postiženou přepravovanou osobu k prokázání přiznání mimořádných výhod, opravňujících užívání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením
Ø      Vyzvat řidiče k podrobení kontrole hmotnosti na nápravu a hmotnosti vozidla
Ø      Vyzvat řidiče, aby zajel k zařízení pro provedení kontroly technického stavu vozidla
Ø      Zadržet řidičský průkaz a zabránit v jízdě řidiči při:
§        podezření, že zavinil dopravní nehodu
§        ujetí od dopravní nehody, na které měl účast
§        řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
§        odmítnutí dechové zkoušky či lékařského vyšetření
§        řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
§        řízení motorového vozidla přes zákaz řízení
§        podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení za spáchání přestupku 
Ø      Zabránit v jízdě motorovému vozidlu (technickým prostředkem, jeho odtažením apod.) při:
  • podezření, že jde o odcizené vozidlo
  • nezpůsobilém technickém stavu vozidla
  • překročení povolených rozměrů nebo hmotnosti vozidla
  • důvodném podezření, že vozidlo je použito k účasti na nepovolené sportovní apod. 
Ø      Vybrat od řidiče podezřelého z přestupku kauci při důvodném podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení za spáchání přestupku
 
 
 
PRAVOMOCI OBECNÍ (MĚSTSKÉ) POLICIE
 
Ø      Usměrňovat provoz na pozemních komunikacích
Ø      Zastavovat vozidla
  • před přechodem pro chodce
  • jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (i v případě, že strážník není oprávněn takový přestupek projednat v blokovém řízení)
Ø      Vyzvat řidiče k podrobení se dechové zkoušce (odběru krve), vyšetření na návykovou látku
Ø      Vyzvat řidiče k předložení dokladů:
  • řidičského průkazu
  • osvědčení o registraci vozidla
Ø      Vyzvat těžce zdravotně postiženou přepravovanou osobu k prokázání přiznání mimořádných výhod, opravňujících užívání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením
Ø      Přivolat Policii ČR při zjištění důvodu, který opravňuje Policii ČR k zabránění řidiči v další jízdě
Ø      Měřit rychlost vozidla (v součinnosti s Policií ČR); měřený úsek nemusí být označen
 
 
PRAVOMOCI CELNÍ SPRÁVY
 
Ø      Zastavovat vozidla
§        při zjišťování, zda není převáženo zboží, které uniklo celnímu dohledu (mj. jsou při tom celníci oprávněni provádět i kontrolu zavazadel)
§        v souvislosti se svými úkoly, např. kontrole dálničních kupónů či placení mýtného, dohledu na dodržování veterinárních předpisů aj.
Ø      Vyzvat řidiče k podrobení kontrole hmotnosti na nápravu a hmotnosti vozidla
Ø      Vyzvat řidiče k předložení dokladů:
  • řidičského průkazu
  • osvědčení o registraci vozidla
 
 
PRAVOMOCI VOJENSKÉ POLICIE
 
Ø      Vyzvat řidiče vozidla ozbrojených sil k podrobení vozidla kontrole technického stavu
Ø      Řídit provoz na pozemních komunikacích pokyny
 
Vůči vojenským vozidlům a jejich řidičů a ve vojenských objektech i vůči ostatním vozidlům a jejich řidičům má vojenská policie stejné pravomoci jako Policie ČR
 
 
PRAVOMOCI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ (GIBS)
 
Ø      Zastavovat vozidla, otevírat vozidla nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly
Ø      Provádět prohlídku vozidel 
Ø      Vyzvat řidiče a ostatní osoby k prokázání totožnosti
Ø      Požadovat věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné doklady a informace včetně osobních údajů
 
 
 
PRAVOMOCI ŽELEZNIČÁŘŮ, UČITELŮ A DALŠÍCH OSOB
 
Ø      Železničář:
§        dovolit řidiči vjíždět na železniční přejezd v případech, kdy svítí výstražná světla, sklápějí se závory apod., kdy je to jinak zakázáno
 
Ø      Řidič hromadné dopravy osob či řidič vozidla taxislužby:
§        zastavovat vozidla, pokud je nutné, aby osoby při vystupování z vozidla vstoupily do vozovky
 
Ø      Učitel, vedoucí organizované skupiny dětí, průvodce zdravotně postiženého:
§        zastavovat vozidla při přecházení skupiny či útvaru dětí apod. přes vozovku
 
Ø      Hasič:
§        usměrňovat pokyny provoz při řešení mimořádné události, není-li přítomen policista či strážník obecní policie
 
 
 
 
 
 
Leden 2012
 
 Infoservis AČR
 

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu